تصاویر خبرگزاری تسنیم از رقصیدن یک زن هنجارشکن در تهران