تصویری تلخ از رضا رویگری در جشن گلریزان آزادی زندانیان