يکشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۱ - October 02 2022
کد خبر: 78486
تاریخ انتشار: 22 مرداد 1401 00:10
کدام صنایع با کاهش تولید و فروش مواجه شدند؟

آژیر قرمز افت تولید در تیرماه

بازوی پژوهشی مجلس نشان می دهد، در تیرماه 1401، شاخص تولید شرکت های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش 5/8 درصدی و نسبت به ماه قبل با کاهش 2/5 درصدی مواجه شده است.
به گزارش راه امروز: در تیرماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل، از بین ۱۵ رشته فعالیت صنعتی بورسی تنها چهار رشته‎فعالیت افزایش در شاخص تولید داشته اند و ۱۱ رشته فعالیت کاهش در شاخص تولید را ثبت کرده اند؛ رشته فعالیت های «خودرو و قطعات»، «سایر کانی غیرفلزی»، «فلزات پایه» و «سیمان» بیشترین سهم را در کاهش شاخص تولید داشته اند. یکی از مهم ترین دلایل کاهش تولید در تیرماه نسبت به ماه قبل قطعی برق صنایع عنوان شده است.    

نتایج این پژوهش نشان می دهد، شاخص فروش شرکت های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش 8/2 درصدی و نسبت به ماه قبل با کاهش 7/11 درصد ی مواجه شده است. در این ماه نسبت به ماه قبل، تنها دو رشته فعالیت «کک و پالایش» و «غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر» افزایش در شاخص فروش داشته اند و سایر رشته فعالیت ها با کاهش فروش مواجه شده اند؛ بیشترین سهم در کاهش شاخص فروش متعلق به رشته فعالیت های «تجهیزات برقی» و«ماشین آلات و تجهیزات» و «فلزات پایه» بوده است.

کدام صنایع رشد یا افت تولید داشتند؟
مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران در تیرماه امسال در بخش صنعت و معدن را منتشر کرده است که نشان می‌دهد شاخص‌های تولید و فروش شرکت‌های صنعتی و معدنی بورسی در تیر امسال نسبت به خرداد ماه کاهشی شده‌اند.

بر اساس این گزارش در تیرماه ۱۴۰۱، شاخص تولید شرکت های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش ۸,۵ درصدی و نسبت به ماه قبل با کاهش ۵.۲ درصدی مواجه شده است. در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۱۳ رشته فعالیت افزایش در شاخص تولید و ۲ رشته فعالیت کاهش در شاخص تولید داشته اند. رشته فعالیت های «منسوجات»، «ماشین آلات و تجهیزات»، «کاشی و سرامیک » و «کک و پالایش» بیشترین سهم را در افزایش شاخص تولید نسبت به ماه مشابه سال قبل و رشته فعالیت های «شیمیایی به جز دارو » و «لاستیک و پلاستیک » بیشترین سهم را در کاهش شاخص تولید داشته اند.

همچنین در تیرماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل، از بین ۱۵ رشته فعالیت صنعتی بورسی تنها چهار رشته‎فعالیت افزایش در شاخص تولید داشته اند و ۱۱ رشته فعالیت کاهش در شاخص تولید را ثبت کرده اند؛ رشته فعالیت های «خودرو و قطعات»، «سایر کانی غیرفلزی»، «فلزات پایه» و «سیمان» بیشترین سهم را در کاهش شاخص تولید داشته اند.

 یکی از مهم ترین دلایل کاهش تولید در تیرماه نسبت به ماه قبل قطعی برق صنایع عنوان شده است که در گزارش های ماهیانه نیز شرکت ها به این مشکل اشاره کرده اند.

بر مبنای گزارش مرکز پژوهش های مجلس، شاخص تولید شرکت های معدنی بورسی هم نسبت به ماه مشابه سال قبل با کاهش ۳,۹ درصدی و نسبت به ماه قبل با کاهش ۳۴.۱ درصدی مواجه شده است.

کدام کاهش فروش را تجربه کردند؟ 
همچنین در تیرماه امسال، شاخص فروش شرکت های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش ۲,۸ درصدی و نسبت به ماه قبل با کاهش ۱۱.۷ درصدی مواجه شده است. در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۰ رشته فعالیت افزایش در شاخص فروش و ۵ رشته فعالیت کاهش در شاخص فروش داشته اند. رشته فعالیت های «ماشین آلات و تجهیزات»، «کاشی و سرامیک»، «تجهیزات برقی» و «منسوجات» بیشترین سهم را در افزایش شاخص فروش نسبت به ماه مشابه سال قبل و رشته فعالیت های «دارو» و «شیمیایی به‎جز دارو» بیشترین سهم را در کاهش شاخص فروش داشته اند. 

همچنین در این ماه نسبت به ماه قبل، تنها دو رشته فعالیت «کک و پالایش» و «غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر» افزایش در شاخص فروش داشته اند و سایر رشته فعالیت ها با کاهش فروش مواجه شده اند؛ بیشترین سهم در کاهش شاخص فروش متعلق به رشته فعالیت های «تجهیزات برقی» و«ماشین آلات و تجهیزات» و «فلزات پایه» بوده است. شاخص فروش شرکت های معدنی بورسی هم نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش ۱۲.۵ درصدی و نسبت به ماه قبل با کاهش ۱۱.۱ درصدی مواجه شده است.

در تیرماه ۱۴۰۱ شاخص قیمت ماهیانه فعالیت های صنعتی بورسی ۰,۶ درصد افزایش یافت و رشد نقطه به نقطه شاخص به ۴۸.۱ درصد رسید. شایان ذکر است میانگین سالیانه شاخص قیمت ۵۹.۶درصد افزایش یافته است، رشته فعالیت های «دارو» و «سیمان» بالاترین نرخ رشد ماهانه را در شاخص قیمت داشته اند.


جزئیات شاخص تولید و فروش صنایع  مختلف 
در تیرماه 1401 شاخص تولید رشته فعالیت خودرو و قطعات برمبنای شرکتهای بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش 4/13 درصدي و نسبت به ماه قبل كاهش 3 /17 درصدي داشته است. همچنین شاخص فروش آن نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش 9/10 درصدي و نسبت به ماه قبل كاهش 2/15 درصدي داشته است. همانطور که در نمودار 11 نشان داده شده، نسبت به ماه مشابه سال قبل تنها خودرو سنگین افزایش در شاخص تولید و فروش داشته است. براساس اطلاعات منتشر شده، سه زیربخش صنعت خودرو و قطعات نسبت به ماه قبل كاهش چشمگیري در شاخص تولید و فروش داشته اند.

در تیرماه 1401 شاخص تولید رشته فعالیت شیمیایی به جز دارو برمبنای شرکتهای بورسی، نسبت به ماه مشابه سال قبل كاهش 1/3 درصدي و نسبت به ماه قبل كاهش 8/2 درصدي داشته است. همچنین شاخص فروش آن نسبت به ماه مشابه سال قبل كاهش 6 /7 درصدي و نسبت به ماه قبل كاهش 7 درصدي داشته است. دلیل اصلی کاهش شاخص تولید رشته فعالیت شیمیایی نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش تولید گروه خوراک پالایشگاه ها )برش سنگین و سبک) و متانول در تیرماه 1401 بوده است، ازطرفي نسبت به ماه قبل تمام زیربخش ها كاهش تولید و فروش داشته اند.

 در تیرماه 1401 شاخص تولید رشته فعالیت فلزات پایه برمبنا ی شرکتهای بورسی، نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش 2 /20 درصدي و نسبت به ماه قبل كاهش 3/15 درصدي داشته است. همچنین شاخص فروش آن نسبت به ماه مشابه سال قبل كاهش 9/7 درصدي و نسبت به ماه قبل كاهش 7/26 درصدي داشته است. دلیل اصلی کاهش شاخص فروش رشته فعالیت فلزات پایه نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش فروش گروه شمش در تیرماه 1401 بوده است، درحالي كه همه گروه ها نسبت به ماه قبل كاهش تولید و فروش داشته اند.

در تیرماه 1401 شاخص تولید رشته فعالیت غذایي و آشامی دني به جز قند و شکر برمبنا ي شركت هاي بورسي، نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش 9/5 درصدي و نسبت به ماه قبل افزایش 4/8 درصدي داشته است. همچنین شاخص فروش آن نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش 3/5 درصدي و نسبت به ماه قبل افزایش 7 درصدي داشته است. افزایش شاخص تولید و فروش نسبت به ماه قبل ناشی از افزایش تولید و فروش گروه روغن خوراکی و لبنیات بوده است.

نظرات شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
مهمترین اخبار - صفحه خبر