کاهش زیان بانک گردشگری در عملکرد 9 ماهه
بانک گردشگری با انتشار صورت‌های مالی دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۹۸ (حسابرسی نشده) اقدام به شفاف‌سازی کرد.

 بر اساس شفاف سازی صورت گرفته بانک گردشگری در سامانه کدال، این بانک اعلام کرد: در د دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۹۸ (حسابرسی نشده) به ازای هرسهم (۹۶) ریال زیان محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹۰ درصد  کاهش زیان داشته که عمدتا بخاطر افزایش ۷۰ درصد  جمع درآمدها و از طرفی کاهش ۲۰ درصد جمع هزینه ها بوده است.

بر اساس گزارش شفاف سازی مالی بانک گردشگری، این بانک درعملکرد ۹ ماهه برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۸ مبلغ (۵۷۸.۸۶۵) میلیون ریال زیان خالص محقق کرده است.