چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ - June 20 2018
کد خبر: 36785
تاریخ انتشار: 04 خرداد 1396 20:09
جزییات آمار تعداد واجدین شرایط رأی دادن و آرای چهار کاندیدای ریاست جمهوری به تفکیک 16 شهرستان استان تهران منتشر شد.
به گزارش ایسنا، براساس گزارش آماری به دست آمده تعداد واجدین شرایط رأی دادن و تعداد آمار هریک از کاندیداهای ریاست جمهوری دراستان تهران و 16 شهرستان استان به شرح زیر است:

براساس آمار جزییات انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری سال 1396، تعداد واجدین شرایط  رأی دادن دراستان تهران 9387122 نفر و تعداد کل آرا ماخوذه 6212794رای بوده است. همچنین در انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری در سال 92، آمار واجدین شرایط استان تهران 7880976 نفر و تعداد کل آرا ماخوذه 5068089رای بوده است.

جدول شماره 1) آمار واجدین شرایط و تعداد  آرای نامزدهای  دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان تهران

ردیفآمار واجدین شرایط اخذ رأیکل آراء مأخوذه و غیر مأخوذهدرصد مشارکت
155000003686961
2تعداد آرای آقای حسن روحانی2588200درصد نسبت به کل آراء70/19
3تعداد آرای آقای  سید ابراهیم رییسی969218درصد نسبت به کل آراء26/28
4تعداد آرای آقای سید مصطفی میر سلیم 45659درصد نسبت به کل آراء1/23
5تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی طبا16817درصد نسبت به کل آراء0/45
 
جدول شماره 2) آمار واجدین شرایط و تعداد  آرای نامزدهای  دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان  اسلامشهر
          
ردیفآمار واجدین شرایط اخذ رأیکل آراء مأخوذه و غیر مأخوذهدرصد مشارکت
1363946266222
2تعداد آرای آقای حسن روحانی151873درصد نسبت به کل آراء57
3تعداد آرای آقای  سید ابراهیم رییسی100279درصد نسبت به کل آراء37/66
4تعداد آرای آقای سید مصطفی میر سلیم 4542درصد نسبت به کل آراء1/70
5تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی طبا1414درصد نسبت به کل آراء0/53


            
جدول شماره 3) آمار واجدین شرایط و تعداد  آرای نامزدهای  دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان  بهارستان
     
ردیفآمار واجدین شرایط اخذ رأیکل آراء مأخوذه و غیر مأخوذهدرصد مشارکت
1338866217045
2تعداد آرای آقای حسن روحانی107148درصد نسبت به کل آراء49/36
3تعداد آرای آقای  سید ابراهیم رییسی98619درصد نسبت به کل آراء45/35
4تعداد آرای آقای سید مصطفی میر سلیم 3457درصد نسبت به کل آراء1/59
5تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی طبا1237درصد نسبت به کل آراء0/56
                   
جدول شماره 4) آمار واجدین شرایط و تعداد  آرای نامزدهای  دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان  پاکدشت
    
ردیفآمار واجدین شرایط اخذ رأیکل آراء مأخوذه و غیر مأخوذهدرصد مشارکت
1189293139801
2تعداد آرای آقای سید ابراهیم رییسی72353درصد نسبت به کل آراء51/75
3تعداد آرای آقای  حسن روحانی60546درصد نسبت به کل آراء43/30
4تعداد آرای آقای سید مصطفی میر سلیم 1771درصد نسبت به کل آراء1/26
5تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی طبا1223درصد نسبت به کل آراء0/87

جدول شماره 5) آمار واجدین شرایط و تعداد  آرای نامزدهای  دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان  پردیس                    
   
ردیفآمار واجدین شرایط اخذ رأیکل آراء مأخوذه و غیر مأخوذهدرصد مشارکت
112773086988
2تعداد آرای آقای حسن روحانی54475درصد نسبت به کل آراء62/62
3تعداد آرای آقای  سید ابراهیم رییسی28412درصد نسبت به کل آراء32/66
4تعداد آرای آقای سید مصطفی میر سلیم 1196درصد نسبت به کل آراء1/37
5تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی طبا540درصد نسبت به کل آراء0/62

جدول شماره 6)آمار واجدین شرایط و تعداد  آرای نامزدهای  دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان  پیشوا     
                        
ردیفآمار واجدین شرایط اخذ رأیکل آراء مأخوذه و غیر مأخوذهدرصد مشارکت
14978539076
2تعداد آرای آقای سید ابراهیم رییسی20983درصد نسبت به کل آراء53/69
3تعداد آرای آقای  حسن روحانی16080درصد نسبت به کل آراء41/15
4تعداد آرای آقای سید مصطفی میر سلیم 637درصد نسبت به کل آراء1/63
5تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی طبا276درصد نسبت به کل آراء0/70

جدول شماره 7) آمار واجدین شرایط و تعداد  آرای نامزدهای  دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان  دماوند
                    
ردیفآمار واجدین شرایط اخذ رأیکل آراء مأخوذه و غیر مأخوذهدرصد مشارکت
1
101424
2تعداد آرای آقای حسن روحانی63697درصد نسبت به کل آراء62/80
3تعداد آرای آقای  سید ابراهیم رییسی32588درصد نسبت به کل آراء32/13
4تعداد آرای آقای سید مصطفی میر سلیم 1289درصد نسبت به کل آراء1/27
5تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی طبا469درصد نسبت به کل آراء0/46

جدول شماره 8) آمار واجدین شرایط و تعداد  آرای نامزدهای  دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان  رباط کریم
          
ردیفآمار واجدین شرایط اخذ رأیکل آراء مأخوذه و غیر مأخوذهدرصد مشارکت
1130369119764
2تعداد آرای آقای حسن روحانی62576درصد نسبت به کل آراء52/24
3تعداد آرای آقای  سید ابراهیم رییسی50966درصد نسبت به کل آراء42/55
4تعداد آرای آقای سید مصطفی میر سلیم 1762درصد نسبت به کل آراء1/47
5تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی طبا645درصد نسبت به کل آراء0/53
             
جدول شماره 9) آمار واجدین شرایط و تعداد  آرای نامزدهای  دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان  ری
      
ردیفآمار واجدین شرایط اخذ رأیکل آراء مأخوذه و غیر مأخوذهدرصد مشارکت
1
342094
2تعداد آرای آقای حسن روحانی186831درصد نسبت به کل آراء54/61
3تعداد آرای آقای  سید ابراهیم رییسی137261درصد نسبت به کل آراء40
4تعداد آرای آقای سید مصطفی میر سلیم 4987درصد نسبت به کل آراء1/54
5تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی طبا1890درصد نسبت به کل آراء0/55
             
جدول شماره 10) آمار واجدین شرایط و تعداد  آرای نامزدهای  دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان  شمیرانات 
           
ردیفآمار واجدین شرایط اخذ رأیکل آراء مأخوذه و غیر مأخوذهدرصد مشارکت
1
352408
2تعداد آرای آقای حسن روحانی274125درصد نسبت به کل آراء77/78
3تعداد آرای آقای  سید ابراهیم رییسی68720درصد نسبت به کل آراء19/5
4تعداد آرای آقای سید مصطفی میر سلیم 3183درصد نسبت به کل آراء0/90
5تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی طبا1222درصد نسبت به کل آراء
     
جدول شماره 11) آمار واجدین شرایط و تعداد  آرای نامزدهای  دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان  شهریار
 
ردیفآمار واجدین شرایط اخذ رأیکل آراء مأخوذه و غیر مأخوذهدرصد مشارکت
1423699308059
2تعداد آرای آقای حسن روحانی185570درصد نسبت به کل آراء60/23
3تعداد آرای آقای  سید ابراهیم رییسی107714درصد نسبت به کل آراء34/96
4تعداد آرای آقای سید مصطفی میر سلیم 4089درصد نسبت به کل آراء1/32
5تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی طبا1444درصد نسبت به کل آراء0/46
                      
جدول شماره 12) آمار واجدین شرایط و تعداد  آرای نامزدهای  دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان  فیروزکوه
 
 ردیفآمار واجدین شرایط اخذ رأیکل آراء مأخوذه و غیر مأخوذهدرصد مشارکت
1
35150
2تعداد آرای آقای حسن روحانی22402درصد نسبت به کل آراء63/73
3تعداد آرای آقای  سید ابراهیم رییسی11007درصد نسبت به کل آراء31/31
4تعداد آرای آقای سید مصطفی میر سلیم 400درصد نسبت به کل آراء1/13
5تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی طبا153درصد نسبت به کل آراء0/43
                        
جدول شماره 13) آمار واجدین شرایط و تعداد  آرای نامزدهای  دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان  قدس
       
ردیفآمار واجدین شرایط اخذ رأیکل آراء مأخوذه و غیر مأخوذهدرصد مشارکت
1195602122847
2تعداد آرای آقای حسن روحانی74080درصد نسبت به کل آراء60/30
3تعداد آرای آقای  سید ابراهیم رییسی43276درصد نسبت به کل آراء35/22
4تعداد آرای آقای سید مصطفی میر سلیم 2019درصد نسبت به کل آراء1/64
5تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی طبا669درصد نسبت به کل آراء0/54

جدول شماره 14) آمار واجدین شرایط و تعداد  آرای نامزدهای  دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان قرچک
  
  ردیفآمار واجدین شرایط اخذ رأیکل آراء مأخوذه و غیر مأخوذهدرصد مشارکت
1158119121030
2تعداد آرای آقای حسن روحانی59323درصد نسبت به کل آراء49
3تعداد آرای آقای  سید ابراهیم رییسی55675درصد نسبت به کل آراء46
4تعداد آرای آقای سید مصطفی میر سلیم 1875درصد نسبت به کل آراء1/54
5تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی طبا762    درصد نسبت به کل آراء0/62
               
جدول شماره 15) آمار واجدین شرایط و تعداد  آرای نامزدهای  دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان  ملارد
 
ردیفآمار واجدین شرایط اخذ رأیکل آراء مأخوذه و غیر مأخوذهدرصد مشارکت
1247502154105
2تعداد آرای آقای حسن روحانی84983درصد نسبت به کل آراء55/14
3تعداد آرای آقای  سید ابراهیم رییسی61582درصد نسبت به کل آراء41/90
4تعداد آرای آقای سید مصطفی میر سلیم 2326درصد نسبت به کل آراء1/50
5تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی طبا861درصد نسبت به کل آراء0/55


جدول شماره 16) آمار واجدین شرایط و تعداد  آرای نامزدهای  دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان  ورامین
 
ردیفآمار واجدین شرایط اخذ رأیکل آراء مأخوذه و غیر مأخوذهدرصد مشارکت
1203296119820
2تعداد آرای آقای سید ابراهیم رییسی60744درصد نسبت به کل آراء50/69
3تعداد آرای آقای  حسن روحانی53262درصد نسبت به کل آراء44/45
4تعداد آرای آقای سید مصطفی میر سلیم 1740درصد نسبت به کل آراء1/45
5تعداد آرای آقای مصطفی هاشمی طبا748درصد نسبت به کل آراء0/62

نظرات شما
نام:
ایمیل:
* نظر: